Česká motocyklová federace
Logo České motocykové federace

ÚVODNÍ STRANA

VÝKONNÁ RADA

STANOVY

DOKUMENTY

Poplatky

Žádost o licenci jezdce

Žádost o licenci činovníka

Žádost o licence SMT

Zásady pro činnost SC ČMF

VZORY

Zápis z ustavující schůze SC

Zápis ze schůze SC

Listina přítomných

Čestné prohlášení

Prohlášení vlastníka nemovitosti

ŘÁDY

Všeobecný sportovní řád

Disciplinární řád

INFORMACE

Biketrial

Sportovní mototuristika

Enduro

Motokros

Silniční závody

ODKAZY

Logo FIM, UEM, FIVA Logo FEMA

SÍDLO - KONTAKT

Logo BIU
Logo MŠMT ČT

PARTNEŘI

Logo Ústřední automotoklub ČR Logo Nadace sportující mládeže

FOTOGALERIE

KALENDÁŘ AKCÍ

Stanovy České motocyklové federace

STANOVY ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ FEDERACE

Část I - Základní ustanovení

Článek 1 - Název organizace

ČESKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERACE, z. s. (dále jen ČMF)

IČ: 613 81 284, vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 3899.

Článek 2 - Symbolika ČMF

Symbolem ČMF je znak a vlajka.

Článek 3 - Sídlo ČMF

Sídlem ČMF je Praha 1, Helmova 1553/3, PSČ 110 00.

Článek 4 - Právní postavení ČMF

ČMF má právní osobnost

Článek 5 - Charakteristika ČMF

ČMF je nezávislý, dobrovolný a samosprávný spolek fungující na demokratických principech, který sdružuje motocyklisty, biketrialisty a příznivce motorismu a biketrialu, jako dobrovolná a nepolitická organizace.

ČMF je sportovním spolkem s celostátní působností, který jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov.

Článek 6 - Poslání a zaměření činnosti ČMF

Hlavním posláním ČMF je veřejně prospěšná činnost ve smyslu § 146 a násl. občanského zákoníku, kterou ČMF vyvíjí za účelem vytváření podmínek pro činnost v motorismu a biketrialu, hájení a prosazování zájmů souvisejících s rozvojem sportovní, zájmové a technické činnosti dětí, mládeže a občanů, rozvojem sportu pro všechny, výkonnostního a vrcholového sportu a státní reprezentace, včetně talentované mládeže, plnění úkolů pro zdravý rozvoj demokratické společnosti v duchu Evropské charty sportu.

Článek 7 - Historie

V roce 1904 byl v Praze na Žofíně ustaven ČESKÝ KLUB MOTOCYKLISTŮ (ČKM). Své ustavení oznámil nejen příslušným úřadům, ale také motocyklovým klubům doma i v zahraničí. Zpočátku se staral o zřizování benzinových pump, jednání s pojišťovnami a výuku jízdy. V rámci ČKM byla ustavena rovněž Sportovní komise ČKM, která se angažovala již v září 1904 uspořádáním prvního mezinárodního motocyklového závodu PRAHA-PÍSEK. Na to navazuje v roce 1906 uspořádání prvního Mistrovství světa v českém PACOVĚ. V roce 1990 byla jako pokračovatelka tradic motocyklismu založena ČESKOSLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERACE (ČSMF), která byla pověřena řízením motocyklového sportu. V roce 1993 se po rozdělení Československa stává nástupnickou organizací ČSMF na území České republiky ČESKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERACE (ČMF).

Část II - Členství v ČMF

Článek 8 - Vznik členství

Členem ČMF se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti na základě registrace a schválení přihlášky a zaplacení předepsaného členského poplatku. Dokladem o členství je členská karta, nebo jiný členský dokument. Na členství není právní nárok.

Druhy členství

Článek 9 - Práva členů

Člen ČMF má právo:

Článek 10 - Povinnosti členů

Člen ČMF je povinen:

Článek 11 - Zánik členství

Ukončení členství nastane vystoupením na vlastní žádost, vyloučením na základě neplnění členských povinností, koncem platnosti členské karty, nebo jiného členského dokumentu a nezaplacení stanoveného členského příspěvku, nebo poplatku do tří měsíců po stanoveném termínu splatnosti. U fyzické osoby též jejím úmrtím a u právnické osoby též zánikem právnické osoby. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze SC. U členů s přímým individuálním členstvím rozhoduje o vyloučení Výkonná rada. Při hrubém poškození dobrého jména organizace, jako celku, nebo způsobil-li člen organizaci zvlášť závažnou újmu, může rozhodnout o vyloučení člena též Výkonná rada.

Část III - Organizační struktura ČMF

Článek 12 - Orgány ČMF

Orgány ČMF jsou:

Výkonná rada ČMF (VR)

Předseda ČMF

Valné hromady Sportovních odvětví (VHSO)

Sportovní komise (SK)

Článek 13 - Zastupování ČMF

Článek 14 - Výkonná rada

Článek 15 - Pomocné orgány VR

Výkonná rada může k zajištění své činnosti zřizovat volené nebo jmenované pomocné orgány např. komise, pracovní skupiny apod.

Článek 16 - Předseda ČMF

Článek 17 - Místopředsedové ČMF

Článek 18 - Sekretariát ČMF

Sekretariát ČMF je administrativním orgánem ČMF. Je zodpovědný VR za provádění veškeré administrativní činnosti ČMF, včetně evidence členů ČMF a licencí v rozsahu článku 21. odst. 11. a 12. Stanov.

Článek 19 - Valné hromady sportovních odvětví

Článek 20 - Sportovní komise

Článek 21 – Pobočné spolky - Sportovní centra

Část IV - Hospodaření ČMF

Článek 22 - Zásady hospodaření

Článek 23 - Vztahy právních subjektů

Část V - Kontrolní činnost v ČMF

Článek 24 – Kontrolní komise

Část VI - Všeobecná ustanovení

Článek 25 - Hlasování

Článek 26 - Odvolání a kooptace

Část VII - Závěrečná ustanovení

Článek 27 - Zánik ČMF

ČMF zanikne, pokud se na tom usnese Výkonná rada ČMF, rozšířená o další tři zástupce z každého sportovního odvětví, nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů. Předtím než ČMF zanikne, musí zaniknout všechny Pobočné spolky ČMF. Spolu s rozhodnutím o zániku rozhodne v souladu s platnými právními předpisy i o způsobu vypořádání majetkových záležitostí.

Článek 28 - Platnost stanov

 

Tisk